English

Sri Chaitanya Mahaprabhu 
Sri Sri Gauranga Smranamangal StotramSrila Bhakti Vinode Thakur. (Synopsts of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his life in Sanskrit Lyric.)
Sri Sri Radhakrishna MahimamritaDr. Uma Basu.
Mahaprabu Ka Jiban Aur ShiksaSrila Bhakti Vinode Thakur. (translated by Smt. Krishna Kumari Srivastav.)
Acharyapad Ki BaktritabaliEdited by B. H. Hrishikesh Maharaj. (translated by Smt. Kamala Srivastav.)
Sri Chaitanya Lilamrita SarSmt. Madhabi Ray.
Sri Bhajan GeetiTranslated by Ramsevak Das.
Sri Sri Krishna Chaitanya MahaprabhuSripad B. J. Harijan Maharaj. (translated by Dr. Uma Basu.)
Sri Sri Stotra KoustuvEdited by Srila B. P. Tirtha Maharaj
Goswamipad Ka Sri HarikathaEdited by Sripad B. N. Nyasi Maharaj. (translated by Smt. Shanti Ray.)
Paratatva Sri GaurangaDr. Uma Basu
Sri ChaitanyadevSundarananda Vidyavinode. (life History of Sriman Mahaprabhu.)